Aanmelding en intake

Sommige cliënten krijgen van hun huisarts het advies zich aan te melden bij Isamu en anderen vinden Isamu zelf via het internet. Als je je wilt aanmelden kan je het beste dit contactformulier invullen en dan krijg je zo snel mogelijk een reactie met een indicatie van de eventuele wachttijd of antwoorden op je (andere) vragen. Wel is het verstandig je eerst nog even goed te verdiepen in de onderstaande aspecten.

 

Verwijsbrief

Om een intake te kunnen laten plaatsvinden is er eerst een officiële verwijsbrief nodig voor de Basis GGZ (doorgaans stelt de huisarts deze op en soms een bedrijfs- of arboarts). De huisarts weet waar dit aan moet voldoen (datum, geldige AGB-code, (elektronische) handtekening en ‘het vermoeden van psychische klachten’, plus benoemen dat het een verwijzing naar behandeling in de BGGZ betreft).

NB: vanwege mijn registratie als GZ-psycholoog zijn verwijsbrieven voor de Specialistische GGZ niet geldig (voorheen ‘tweedelijns’); ik kan enkel behandeling binnen de Basis GGZ bieden (voorheen ‘eerstelijns’).

Met deze verwijsbrief mag vervolgens de intake plaatsvinden. Deze eerste afspraak duurt 60 minuten. Hierin wordt naast een meer persoonlijke kennismaking ook (formeel)  gekeken of er sprake is van verzekerbare zorg en dus van vergoeding. Concreet komt het er op neer dat ik kijk of er sprake is van een diagnose is die verzekerde zorg rechtvaardigt (conform de Nederlandse regelgeving). Overigens is het niet zo dat deze diagnose ook aan je verzekeraar gedeeld hoeft te worden (feitelijk is dit ook in strijd met de rechten van de mens). Je kan er voor kiezen een privacyverklaring in te vullen aan het begin van de behandeling. Dit is mogelijk omdat Isamu geen contracten met zorgverzekeraars heeft afgesloten en hierdoor meer autonomie behoudt voor zichzelf en zo beter de privacy voor cliënten kan waarborgen.

 

Verzekerbare zorg Basis GGZ

Op het moment dat er sprake is van een diagnose die vergoed wordt, kan er een vergoed ‘traject’ starten (een behandeling tot maximaal 12 sessies, inclusief intake). Er zijn drie soorten trajecten binnen de Basis GGZ, wat in de praktijk vooral neerkomt op een verschillend aantal maximum sessies. Het is overigens vaak mogelijk om meerdere trajecten te volgen, mits dit inhoudelijk onderbouwd kan worden. Wel dient er per traject een nieuwe verwijsbrief te komen.

 

Directe kostenplaatje

Vooral belangrijk om te weten is dat je de behandeling in eerste instantie zelf voorschiet. De sessies (inclusief intake) duren 45 minuten en de sessieprijs is in 2020 100 euro. Ik zal je vragen bij voorkeur het bedrag aan het eind van de sessie te pinnen. Per afgesloten traject zal een Eind Nota worden opgesteld, die je vervolgens bij je verzekeraar kan indienen (al dan niet inclusief privacyverklaring). Je kan een traject altijd op eigen initiatief eindigen, waarna je met de Eind Nota de kosten kan terugvorderen. Zeg je een afspraak korter dan 24 uur van te voren af, dan geldt er een ‘no show‘. Dit betekent dat je de kosten voor de sessie zelf moet vergoeden (en deze niet gedeclareerd kunnen worden).

 

Onverzekerde zorg

Op het moment dat er geen sprake is van verzekerbare zorg (zoals bijvoorbeeld bij relatietherapie of lichte werk gerelateerde problematiek) kan je uiteraard alsnog behandeling aangaan, alleen dien je dan zelf de kosten te dragen (uiteraard wordt dan niet je Eigen Risico aangesproken). Ook de intake zal in rekening gebracht worden.

Verder is het ook mogelijk in het geval van werk gerelateerde problematiek om je werkgever te vragen de kosten op zich te nemen. Hiervoor hanteert Isamu Psychologen praktijk weer aangepast tarieven (zeer beperkt commercieel) die grotendeels de structuur van de Basis GGZ vergoedingen aanhouden. Je kan mij vragen je werkgever hierover te informeren en een voorstel te doen.

 

Ongecontracteerde of contractvrije zorg

Voor alle duidelijkheid: Isamu psychologenpraktijk heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten en dus alleen ongecontracteerde of contractvrije zorg te bieden. Dit heeft zowel met privacy afwegingen voor mijn cliënten te maken als mijn eigen ‘behandel autonomie’. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://contractvrijepsycholoog.nl/over/

 

Hoogte van je vergoeding

Je doet er goed aan zelf bij je verzekering te informeren op welk percentage of eindbedrag je recht hebt per behandeltraject. Mogelijk heb je dus een eigen bijdrage per sessie van waarschijnlijk maximaal 30 euro (in het geval je een (goedkopere) naturapolis hebt afgesloten). Maar ook een aanvullende verzekering bij een naturapolis kan weer van invloed zijn op de hoogte van je vergoeding.

Omdat de vergoeding dus waarschijnlijk via je verzekering loopt zal over het vergoede deel wel eerst je Eigen Risico worden aangesproken, tenzij deze reeds ‘op’ is, uiteraard. In 2019 is je Eigen Risico 385 euro. Leidend voor het Eigen Risico is de startdatum van een traject. Een behandeling aangegaan in december zal dus nog volledig voor dat kalenderjaar gelden, los van dat de behandeling zelf grotendeels in het nieuwe jaar zal lopen.

Op het moment dat jij of wij besluiten te stoppen of een traject is afgerond, dan zal ik binnen een week een officiële Eind Nota opstellen. Deze Eind Nota kan je vervolgens bij je verzekeraar indienen (hiervoor heb je formeel enkele jaren voor de tijd). Het is sinds 2014 niet meer mogelijk om tussentijdse facturen bij je verzekeraar in te dienen. Het komt er dus wel op neer dat je in principe een heel traject zelf voorschiet, van maximaal 12 sessies).

 

Privacybeleid/-reglement

Isamu Psychologenpraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Isamu Psychologenpraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

Privacybeleid Isamu Psychologenpraktijk upgedate 2019