Ga naar hoofdinhoud

Aanmelding en intake

Sommige cliënten krijgen van hun huisarts het advies zich aan te melden bij Isamu en anderen vinden Isamu zelf via het internet. Als je je wilt aanmelden kan je het beste dit contactformulier invullen en dan krijg je zo snel mogelijk een reactie met een indicatie van de eventuele wachttijd of antwoorden op je (andere) vragen. Wel is het verstandig je eerst nog even goed te verdiepen in de onderstaande aspecten.

 

Verwijsbrief

Om een intake te kunnen laten plaatsvinden is er eerst een officiële verwijsbrief nodig voor de Basis GGZ (doorgaans stelt de huisarts deze op en soms een bedrijfs- of arboarts). De huisarts weet waar dit aan moet voldoen (datum, geldige AGB-code, (elektronische) handtekening en ‘het vermoeden van psychische klachten’, plus benoemen dat het een verwijzing naar behandeling in de BGGZ betreft).

NB: vanwege mijn registratie als GZ-psycholoog zijn verwijsbrieven voor de Specialistische GGZ niet geldig (voorheen ’tweedelijns’); ik kan enkel behandeling binnen de Basis GGZ bieden (voorheen ‘eerstelijns’).

Met deze verwijsbrief mag vervolgens de intake plaatsvinden. Deze eerste afspraak duurt 60 minuten. Hierin wordt naast een meer persoonlijke kennismaking ook (formeel)  gekeken of er sprake is van verzekerbare zorg en dus van vergoeding. Concreet komt het er op neer dat ik kijk of er sprake is van een diagnose is die verzekerde zorg rechtvaardigt (conform de Nederlandse regelgeving). Overigens is het niet zo dat deze diagnose ook aan je verzekeraar gedeeld hoeft te worden (feitelijk is dit ook in strijd met de rechten van de mens). Je kan er voor kiezen een privacyverklaring in te vullen aan het begin van de behandeling. Dit is mogelijk omdat Isamu geen contracten met zorgverzekeraars heeft afgesloten en hierdoor meer autonomie behoudt voor zichzelf en zo beter de privacy voor cliënten kan waarborgen.

 

Verzekerbare zorg Basis GGZ/Zorgprestatiemodel

Op het moment dat er sprake is van een diagnose die vergoed wordt, kan er een vergoed ‘traject’ starten. Voorheen betrof dit maximaal 12 sessies, inclusief intake. Sinds januari 2022 geldt het Zorgprestatiemodel. Op dit moment is er nog geen limiet voor het aantal sessies vastgesteld, maar dat gaat op een gegeven moment veranderen.

Directe kostenplaatje

Vooral belangrijk om te weten is dat je de behandeling in eerste instantie zelf voorschiet. Voordeel van het nieuwe Zorgprestatiemodel is dat je niet meer het gehele traject dient voor te schieten, maar per maand de gemaakte kosten kan declareren, middels de door mij opgestelde Maandnota. De intake gaat uit van 60 minuten en kost 145 euro. De behandelsessies duren 45 minuten en kosten  in 2022 110 euro. Zeg je een afspraak korter dan 24 uur van te voren af, dan geldt er een ‘no show‘. Dit betekent dat je de helft van de kosten voor de sessie zelf moet vergoeden (en deze niet gedeclareerd kunnen worden).

 

In onderstaande tabel staat een volledig overzicht van de tarieven van Isamu (die lager liggen dan het maximaal wettelijke tarief, vastgesteld door de NZA)

Prestaties setting 1: ambulant -kwaliteitsstatuut sectie II      (vrijgevestigd)
5. GZ psycholoog

 

Code Consulttype Max. NZA-tarief 2022 Gehanteerd tarief Isamu 2022
CO042 Diagnostiek 5 minuten €35,56 nvt
CO0107 Behandeling 5 minuten €27,91 nvt
CO0172 Diagnostiek 15 minuten €61,31 50
CO0237 Behandeling 15 minuten €49,89 €40
CO0302 Diagnostiek 30 minuten €101,78 €90
CO0367 Behandeling 30 minuten €85,16 €75
CO0432 Diagnostiek 45 minuten 142,31 125
CO0497 Behandeling 45 minuten 120,99 110
CO0562 Diagnostiek 60 minuten 163,37 145
CO0627 Behandeling 60 minuten 143,71 125
CO0692 Diagnostiek 75 minuten €199,03 €165
CO0757 Behandeling 75 minuten €176,88 €150
CO0822 Diagnostiek 90 minuten €244,07 nvt
CO0887 Behandeling 90 minuten (dubbele sessie zoals bij EMDR) 216,11 210

Actuele wachttijden

Isamu hanteert geen aparte wachttijden voor intakes en vervolgens van de daadwerelijke start van de behandeling. Dit betekent dat na de intake de behandeling aansluitend zal plaatsvinden. Momenteel is de wachttijd voor de intake ongeveer vier weken. In het eerste contact (schriftelijke reactie op je aanmelding via het contactformulier) zal een eventuele verandering hiervan aan je gecommuniceerd worden.

 

Onverzekerde zorg

Op het moment dat er geen sprake is van verzekerbare zorg (zoals bijvoorbeeld bij relatietherapie of lichte werk gerelateerde problematiek) kan je uiteraard alsnog behandeling aangaan, alleen dien je dan zelf de kosten te dragen (uiteraard wordt dan niet je Eigen Risico aangesproken). Ook de intake zal in rekening gebracht worden.

Verder is het ook mogelijk in het geval van werk gerelateerde problematiek om je werkgever te vragen de kosten op zich te nemen. Hiervoor hanteert Isamu Psychologen praktijk weer aangepast tarieven (zeer beperkt commercieel) die grotendeels de structuur van de Basis GGZ vergoedingen aanhouden. Je kan mij vragen je werkgever hierover te informeren en een voorstel te doen.

 

Ongecontracteerde of contractvrije zorg

Voor alle duidelijkheid: Isamu psychologenpraktijk heeft er voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten en dus alleen ongecontracteerde of contractvrije zorg te bieden. Dit heeft zowel met privacy afwegingen voor mijn cliënten te maken als mijn eigen ‘behandel autonomie’. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://contractvrijepsycholoog.nl/over/

 

Hoogte van je vergoeding

Je doet er goed aan zelf bij je verzekering te informeren op welk percentage of eindbedrag je recht hebt per behandeltraject. Mogelijk heb je dus een eigen bijdrage per sessie (in het geval je een (goedkopere) naturapolis hebt afgesloten). Maar ook een aanvullende verzekering bij een naturapolis kan weer van invloed zijn op de hoogte van je vergoeding.

Omdat de vergoeding dus waarschijnlijk via je verzekering loopt zal over het vergoede deel wel eerst je Eigen Risico worden aangesproken, tenzij deze reeds ‘op’ is, uiteraard. In 2022 is je Eigen Risico 385 euro. Vanaf 2022 is hetlaas niet meer zo dat er slechts eenmalig Eigen Risico wordt aangesproken. Bij overgang naar een nieuw kalenderjaar zal helaas opnieuw het Eigen Risico worden aangesproken (ook bij lopende trajecten).

Isamu Psychologenpraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Isamu Psychologenpraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

Privacybeleid Isamu Psychologenpraktijk upgedate 2019

 

Kwaliteitsstatuut: Isamu heeft zijn kwaliteitsstatuut beschikbaar (ter inzage) in de behandelkamer

1718781612